Erfinder
Erfinder
inventeur
inventor
inventor criador
den Erfinder huet säin neit Verfare patentéiere gelooss