erfolgreich
à succès
successful
bem-sucedido
meng fréier Léierin ass haut eng erfollegräich Schrëftstellerin