hunn
ergraff
transitiv
1
ergreifen das Wort, eine Maßnahme, eine Gelegenheit
prendre la parole, une mesure profiter de saisir une occasion
to make a speech to take measures, an opportunity
tomar a palavra, uma medida aproveitar agarrar uma oportunidade
um Schluss vum Concert huet den Dirigent d' Wuert 1 ergraff
et mussen onbedéngt Moossnamen ergraff ginn , 1 déi den Drogenhandel ënnerbannen
ech hunn d' Geleeënheet 1 ergraff , 1 fir de Leit Merci ze soen
2
ergreifen rühren
toucher émouvoir
to move to touch
tocar comover emocionar
der Mamm vum Affer hir Ried huet eis ergraff
paken
réieren
reflexiv
3
sech ergräifen un
sich festhalten an
se cramponner à s'agripper à en cas de chute
to hold on to
agarrar-se a segurar-se a em caso de queda
ech krut mech nach esou just um Gelänner ergraff , 1 soss wier ech d' Trap 1 erofgefall
2
ergräifen
paken
réieren