1
vorbei räumlich
passé (re)parti
past moved by
ido embora que se afastou
kommt, mer waarden een Ament, bis deen Trapp Touristen erlaanscht ass!
laanscht
2
vorbei um zeitlich
fini passé terminé
over finished
terminado acabado passado
et waart een ëmmer laang op d' Vakanz 1 an dann ass se esou séier erlaanscht ! 1
eriwwer
1
erlaanscht
laanscht
2
erlaanscht
eriwwer