Ermächtegungen
Ermächtegunge
1
Ermächtigung Genehmigung, Vollmacht
autorisation permission, procuration
authorization power of attorney permission
autorização procuração permissão, mandato
et brauch een eng Ermächtegung , 1 fir e Stand um Maart opzeriichten
ech gouf him d' Ermächtegung 1 , 1 a mengem Numm ze ënnerschreiwen
Autorisatioun
Geneemegung
2
Ermächtigung Schriftstück
autorisation document
authorization power of attorney document
autorização procuração documento
an dësem Dossier feelt d' Ermächtegung 1 vum Riichter
Autorisatioun
Geneemegung
1
Ermächtegung
Autorisatioun
Geneemegung
2
Ermächtegung
Autorisatioun
Geneemegung
Habilitatioun