hunn
erofgespillt
transitiv
1
herunterspielen bagatellisieren
minimiser
to play down
minimizar considerar de reduzida importância
vill Leit hunn d' Tendenz, 1 d' Gefore 1 vum Alkohol um Steierrad erofzespillen
bagatelliséieren
minimiséieren
verharmlosen
2
vum Blat erofspillen
vom Blatt spielen ein Musikstück
jouer sur partition un morceau de musique
to play from a (music) score
tocar pela partitura uma peça musical
si hunn den Hämmelsmarsch vum Blat erofgespillt
3
herunterspielen ein Musikstück
jouer sans entrain un morceau de musique
to play half-heartedly music
tocar sem vivacidade uma peça musical
den Orchester huet dat Stéck einfach esou erofgespillt
1
erofspillen
bagatelliséieren
minimiséieren
verharmlosen