Erpresser
Erpresser
maître-chanteur racketteur
blackmailer
chantagista
d' Police 1 huet nach keng Spuer vum Erpresser
d' Erpresser 1 verlaangen en déckt Léisegeld fir hir Geiselen