Erreeger
Erreger Krankheitserreger
agent pathogène
germ pathogen
agente patogénico
de Fuerscher huet eng Aarbecht iwwer den Erreeger vun der Gripp geschriwwen