Errongenschaften
Errongenschafte
Errungenschaft
acquis
achievement
conquista avanço, descoberta
all Mënsch soll vun dëser technescher Errongenschaft kënne profitéieren