Ersatzbänken
Ersatzbänke
Ersatzbank Reservebank
banc des remplaçants
(substitutes') bench
banco de suplentes
de Stiermer souz déi zwee lescht Matcher op der Ersatzbänk
d' Ersatzbänk 1 ass opgespronge vu Freed, wéi den éischte Gol gefall ass d' Spiller, 1 déi op der Ersatzbänk souzen, sinn opgespronge vu Freed, wéi den éischte Gol gefall ass