Erscheinungen
Erscheinunge
1
Erscheinung Phänomen, Begebenheit
phénomène fait, événement
phenomenon occurrence
fenómeno facto, evento
déi lescht Hausse vum Chômage war eng konjunkturell Erscheinung
2
Relioun
Erscheinung
apparition
vision apparition
aparição
wéinst den Erscheinunge vun der Muttergottes pilgere vill Leit bei déi Grott
Visioun