sinn
ervirgaangen
ervirgaang
intransitiv
1
ervirgoen aus
hervorgehen aus stammen aus
être issu de
to come from
sair de provir de
aus dëser Famill sinn zwee Paschtéier ervirgaangen
2
ervirgoen aus
hervorgehen aus sich ergeben aus
ressortir de résulter de
to be shown
decorrer de resultar de
aus der Etüd geet ervir , 1 datt d' Baach 1 verknascht ass