so
sert à nuancer l'expressivité d'un énoncé
used to nuance the expressiveness of a statement
serve para matizar a expressividade de um enunciado
mäi Schwoer kann esou richteg bësseg ginn
déi Konferenz huet mech net esou ganz iwwerzeegt