sodass
de sorte que
so that
de modo que
op der Autobunn war e Stau, esou datt ech Verspéidung hat