östlich
(de l')est
easterly
(de) leste
de Wand bléist aus ëstlecher Richtung