État-de-crisen
État-de-crisë
Notstand
état de crise
estado de emergência
wann d' Situatioun 1 kritesch bleift, gëtt den État de crise ëm dräi Méint verlängert
Noutstand
État de crise
Noutstand