1
Etiketten
Etikette
Etikett
étiquette d'information
label
etiqueta rótulo
pech d' Etikett 1 mat der Adress op d' Enveloppe! 1
wann Dir de Pullover wëllt ëmtauschen, musst Dir d' Etikett 1 druloossen
2
kee Pluriel
Etikette
étiquette protocole
etiquette
etiqueta protocolo
bei där Famill geet alles streng no der Etikett
Protokoll
2
Etikett
Protokoll