Evakuéierungen
Evakuéierunge
Evakuierung von Personen, eines Orts
évacuation de personnes, d'un lieu
evacuation of people, of a place
retirada evacuação
duerch d' international 1 Hëllef konnt d' Evakuéierung 1 vun de Katastrophenaffer beschleunegt ginn
d' Noutausgäng 1 däerfen nëmme bei der Evakuéierung vum Gebai benotzt ginn