Examensfroen
Examensfroe
Examensfrage
question d'examen
exam question
pergunta de exame
wéi d' Kandidaten 1 d' Examensfroe 1 gesouchen, ass d' Laachen 1 hinne vergaangen