kee Pluriel
Existenzialismus
existentialisme
existentialism
existencialismo
den Existenzialismus ass eng philosophesch Stréimung vum 20. Joerhonnert