Expediteuren
Expediteure
Absender
expéditeur
sender
remetente expedidor
den Expediteur hat vergiess, seng Adress op de Pak ze schreiwen
de Porto ass fir den Expediteur