explizit ausdrücklich
explicite précis, clairement formulé explicitement
explicit explicitly
explícito preciso, claramente expresso explicitamente
en explizitt Zil vun der Reform ass d' Reduktioun 1 vun de Käschten
déi Bedéngung do stoung explizitt am Kontrakt!