exponentiell
exponentiel exponentiellement
exponential exponentially
exponencial exponencialmente
déi exponentiell Progressioun vun den Depensë mécht dem Patron Kappzerbrieches
ouni de Social Distancing wier d' Infektiounskurv 1 bei der Corona-Pandemie exponentiell eropgaangen