Expropriatiounen
Expropriatioune
Enteignung
expropriation
expropriation
expropriação
de Besëtzer vum Terrain wiert sech géint d' Expropriatioun 1
Enteegnung
Expropriatioun
Enteegnung