hunn
expropriéiert
transitiv
enteignen
exproprier
to expropriate
expropriar
ech sinn expropriéiert ginn , 1 well de Staat mäin Terrain gebraucht huet
enteegnen
expropriéieren
enteegnen