1
extern nicht zum Betrieb gehörend
externe n'appartenant pas à l'entreprise
external outsourced
externo que não pertence à empresa
d' Informatik 1 vun der Bank gëtt vun externe Mataarbechter geréiert
2
extern nicht im Internat lebend
externe ne vivant pas à l'internat
day pupil non-residential pupil
externo que não vive no internato
waars du am Internat oder waars du extern ? 1