kee Pluriel
Relioun
Fastenzeit
carême
Lent
Quaresma
op Äschermëttwoch fänkt d' Faaschtenzäit 1 un