Facetten
Facettë
Facette Teilaspekt
facette aspect
facet aspect
faceta aspeto
dat doten ass nëmmen eng Facette vun der Geschicht
hien huet a senger Ried all Facettë beliicht