Fachbibliothéiken
Fachbibliothéike
Fachbibliothek
bibliothèque spécialisée
specialist library
biblioteca especializada
op der Universitéit huet all Fakultéit hir eege Fachbibliothéik