Fachidioten
Fachidiote
PEJ
Fachidiot
spécialiste cantonné dans sa matière
nerd blinkered specialist
especialista que se confina na sua matéria
mat deem Fachidiot kanns de nëmmen iwwer säi Beruff schwätzen