Fachjargonen
Fachjargone
Fachjargon Fachsprache
langage spécialisé
jargon
linguagem especializada
am Zeitungsartikel musse mer d' Wierder 1 aus dem Fachjargon an enger Foussnott erklären
Fachsprooch
Fachjargon
Fachsprooch