Fachsproochen
Fachsprooche
Fachsprache Fachjargon
langage spécialisé
jargon
linguagem especializada
am Zeitungsartikel musse mer d' Wierder 1 aus der Fachsprooch an enger Foussnott erklären
Fachjargon
Fachsprooch
Fachjargon