Facturen
Facturë
1
Rechnung Kostenforderung
facture note
bill invoice charge
fatura conta a pagar
mir waarde scho sechs Wochen op dem Schräiner seng Facture
Rechnung
2
Rechnung Dokument
facture document
bill invoice document
fatura documento
hal d' Facture 1 , 1 am Fall wou s de den Artikel awer wëlls ëmtauschen!
Rechnung
1
Facture
Rechnung
2
Facture
Rechnung