hunn
facturéiert
transitiv
in Rechnung stellen
facturer
to invoice
faturar passar a fatura de
de Verkeefer huet eis deen Artikel net facturéiert