Facturéierungen
Facturéierunge
Inrechnungstellung
facturation établissement d'une facture
invoicing billing
faturação elaboração de uma fatura
bei der Facturéierung vun den Ersatzstécker huet de Comptabel sech geiert