Fäerteesch
EGS
Angsthase
trouillard
chicken yellow-belly scaredy-cat
cagarola
dee Fäertaasch huet sech net getraut, dem Meedchen unzeruffen
Baangschësser
Boxeschësser
Fäertert
EGS
Fäertaasch
Boxeschësser
Fäertert
Baangschësser