Fakelen
Fakele
Fackel
torche flambeau
(flaming) torch
tocha archote
am Zirkus huet en Artist mat Fakele jongléiert