Fäll
1
Fall Situation, Umstand, Angelegenheit
cas situation, circonstance, affaire
case situation
caso situação, circunstância, assunto
an deem Fall musst Dir eng schrëftlech Reklamatioun erareechen
am schlëmmste Fall musse mir nach eng Kéier vu vir ufänken
fir dëse Kontrakt ofzeschléissen, muss de 18 Joer hunn, am anere Fall mussen deng Eltere mat ënnerschreiwen
dat do muss ee vu Fall zu Fall gesinn
2
Fall einer Person
cas d'une personne
case of a person
caso de uma pessoa
den Dokter hat haut e puer Fäll mat deene selwechte Symptomer
d' Urgence 1 krut an der Nuecht e schlëmme Fall ageliwwert
an eiser Klass gëtt et e Fall , 1 bei deem de Jugendriichter huet missen agräifen
3
Fall Kriminalfall
affaire policière enquête policière
case criminal case
caso (policial)
déi béid Fäll sinn nach ëmmer net opgekläert
4
fräie Fall
freie(r) Fall
chute libre
free fall
queda livre
am Physikscours ass et haut ëm d' Gesetz 1 vum fräie Fall gaangen
5
op alle Fall
jedenfalls
en tout cas sans faute
in any case
em todo o caso sem falta
bei esou enger Aarbecht muss du op alle Fall Händschen undoen
6
Fall Kasus
cas grammatical
case grammatical
caso gramatical
am Lëtzebuergesche gëtt et dräi gebräichlech Fäll