falls
si au cas où
if in the case that
se caso no caso de
falls et sollt reenen, verleeë mer d' Fest 1 an d' Zelt 1
wann
falls
wann