Fälscher
Fälscher
falsificateur faussaire
forger counterfeiter
falsificador falsário contrafator
de Fälscher ass mat enger Wallis voller nogemaache Schäiner erwëscht ginn