Falzen
Falze
Falz Kniff, Faltlinie
pli pliure
dobra dobradura
déi gestréchelt Linn um Blat gëtt vir, wou de Falz hikënnt
um Blat ass virgezeechent, wou de Falz hikënnt
ech kréien d' Ierbessebéchs 1 net gutt op, well de Falz getéitscht ass