Familljennimm
Nachname
nom (de famille)
surname last name
apelido sobrenome
eis Kanner hunn der Mamm hire Familljennumm
eise Familljennumm ass vun engem Beruff ofgeleet
schreift Äre Virnumm an déi éischt Kolonn an Äre Familljennumm an déi zweet!