Fangerhitt
Fingerhut zum Nähen
dé à coudre
thimble
dedal
fir ze bitzen, muss ech mer en neie Fangerhutt kafen