hunn
fantaséiert
intransitiv
fantasieren
fabuler divaguer
to fabulate to imagine things
fantasiar devanear divagar
deng éischt Argumenter ware gutt, elo fänks de awer un ze fantaséieren
eist Klengt hat d' lescht 1 Nuecht esou héicht Féiwer, datt et fantaséiert huet