Fären
Färe
Fähre
bac ferry-boat
ferry
ferryboat
et ginn eng Dosen Autoen op d' Fär 1