faschistisch
fasciste
fascist
fascista
faschistesch Iddie fënnt een iwwerall op der Welt