Fa-Schlësselen
Fa-Schlëssele
Bassschlüssel F-Schlüssel
clé de fa
bass clef F clef
clave de fá
dem Cellist seng Stëmm ass am Fa-Schlëssel geschriwwen