fatalistisch
fataliste
fatalistic
fatalista
hal op mat deem fatalistesche Gesouers a rapp dech um Bidon!