Fatzbeidelen
Fatzbeidele
EGS
Lump
vaurien
scoundrel wretch good-for-nothing
bandalho biltre
dee Fatzbeidel beduckst déi aner Leit drop an derwidder
Fatzert
EGS
Fatzbeidel
Fatzert