Fäischt
Faust
poing
fist
punho mão fechada
ee Brudder huet deem anere mat der Fauscht an d' Gesiicht 1 geschloen
de Kläpper huet mat zwou Fäischt drageschloen
EGS déi Remark passt ewéi d' Fauscht 1 op d' A 1 déi Remark passt genee
EGS maach d' Fauscht 1 an der Täsch! weis deng Roserei net!
EGS hien huet sech eng Fauscht voll gelaacht hien huet sech heemlech gefreet
EGS mir hunn elo op eege Fauscht e Geschäft opgemaach mir hunn elo selwer e Geschäft opgemaach
EGS du muss bei denge Mataarbechter mat der Fauscht op den Dësch schloen! du muss dech bei denge Mataarbechter duerchsetzen!